Disclaimer

Door uw toegang tot of enig gebruik van de Argenta-website of Argenta Internetbankieren aanvaardt u de algemene voorwaarden ervan.
U erkent dat de website van Argenta en Argenta Internetbankieren slechts bestemd zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.
Argenta behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden treedt in werking op het ogenblik waarop de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website worden vermeld.

Aansprakelijkheid

Argenta kan, behoudens een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, eigen software en hardware,... Argenta behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te veroen of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen.

Argenta behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluitende wettelijke bepalingen, op gelijk welk tijdstip haar website en Argenta Internetbankieren te wijzigen, te blokkeren of te sluiten, informatie aan te vullen, tarieven, producten, ... te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website van Argenta en van Argenta Internetbankieren, met inbegrip van tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, (product- en handels-) namen, merken, logo's, haar uiterlijke vormgeving en creatie, zijn eigendom van Argenta, en zijn onder meer beschermd door intellectuele en industriële rechten (waaronder, maar hiertoe niet beperkt, auteursrechten en merkenrechten). In voorkomend geval heeft Argenta beperkte en niet-overdraagbare gebruiksrechten van de rechthebbenden hierop verkregen.

Door Argenta wordt geen enkel (gebruiks)recht overgedragen of toegekend op de inhoud van de website of van Argenta Internetbankieren. Het is verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta en behoudens wat hierna wordt bepaald, (enig element of deel van) de inhoud van de website van Argenta of van Argenta Internetbankieren te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.

Het is u enkel toegelaten de website en Argenta Internetbankieren online te raadplegen volgens de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, en een afdruk ervan te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van uw computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik of raadpleging.

Toepasselijk recht

De dienst- en productinformatie en alle gegevens die de Argenta Groep via zijn website en via Argenta Internetbankieren verstrekt, worden beheerst door de regels van het Belgisch recht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de betreffende productinformatie. De voormelde diensten, informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de in België gevestigde bezoekers van deze website en Argenta Internetbankieren. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website of Argenta Internetbankieren, die deze website of Argenta Internetbankieren bezoeken of van deze website of Argenta Internetbankieren gebruik maken vanuit een ander land dan België, moeten zich er vooraf van vergewissen dat de op deze website of via Argenta Internetbankieren aangeboden diensten, informatie en gegevens verenigbaar zijn met het recht van dat land of rechtsgebied en dienen zich te onthouden van verder bezoek en/of gebruik van de website of Argenta Internetbankieren indien dat niet het geval is.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Verwerking van de persoonsgegevens

Binnen uw relatie met Argenta stelt u bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv, de verwerkingsverantwoordelijk(en). Hierna samen aangeduid als ‘Argenta’.

Argenta verwerkt uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met het oog op het verzekeren van uw financiële gezondheid. Specifiek in deze context verwerkt Argenta de persoonsgegevens die u via de website (met inbegrip van Argenta Internetbankieren) hebt meegedeeld en geregistreerd, om uw aanvragen en verzoeken te behandelen.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht van bezwaar en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vindt u in onze privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en in uw kantoor.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Site by Yappa